Voorwaarden & privacy

De factuurbrief

Privacy verklaring

Wij zijn ons sterk bewust van het vertrouwen dat u, en uw vereniging, stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit document geeft u inzicht in welke gegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. NLCollect B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie (EU 2016679.13-14).

Gegevens verzamelen

Om de NLCollect B.V. dienstverlening te kunnen bieden, registreert NLCollect B.V. o.a. uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, telefoonnummer, het door u te voltooien betaalbedrag, mail-content, reserveringen en in-app communicatie die nodig is om de dienstverlening van NLCollect B.V. correct uit te kunnen voeren. Wanneer u op een deep-link klikt, welke u naar een pagina binnen ons systeem leidt, kunt u mede uw gegevens zelf aanpassen wanneer deze incompleet of incorrect zijn.

Gegevens verwerken

Indien u akkoord gaat met deze privacy statement, gaat u ermee akkoord dat bovenstaande gegevens ter inzage worden gegeven aan NLCollect B.V., uw vereniging en de derden zoals hieronder genoemd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om door u te betalen bedragen te innen ten behoeve van de vereniging(en) waar u lid van bent, verenigingsactiviteiten en communicatie te faciliteren, en om in deze context met u te Communiceren.

De volgende verwerkingen vinden plaats door NLCollect B.V. ·

  • Het communiceren aangaande betalingen die u dient te doen (incl. betalingsverzoeken en aanmaningen);
  • Het faciliteren van de betalingen via een beveiligde website;
  • Het bijhouden van de verrichte betalingen en het versturen van aanmaningen;
  • Het informeren van de vereniging over betalingen;
  • Het aanbieden van de mogelijkheid de contributie gespreid te betalen en het delen van deze informatie met een financieringspartij indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot gespreid betalen;
  • Het informeren van verenigingen aangaande wijzigingen aan het ledenadministratiesysteem;
  • Het bijhouden van ledengegevens en bijbehorende abonnementen via een beveiligde website;
  • Het faciliteren van functionaliteiten binnen het ledenadministratiesysteem ClubBase en applicaties van derden waaronder o.a.: Mailchimp, verenigingswebsites en mobiele verenigingsapplicaties
Gegevens gebruiken door derden

Indien u gebruik maakt van NLCollect B.V. zullen wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik maken van de (IT) dienstverlening van derden. NLCollect B.V. houdt er toezicht op dat deze derden de gegevens beheren in lijn met het Europese privacyrecht (EU 2016679.27), en heeft derhalve afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van uw gegevens.

Gegevens inzien en corrigeren

U kunt NLCollect B.V. altijd vragen om een overzicht van uw gegevens, en verzoeken deze te corrigeren (EU 2016679.16) of te verwijderen (EU 2016679.17) indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. Facturen kunnen echter niet verwijderd worden omwille van lokale regelgeving. U kunt daartoe een e-mail sturen aan support@clubcollect.com, waarop wij binnen 5 tot 10 werkdagen uw verzoek zullen verwerken.

Indien de contributie-inning door NLCollect B.V. wegens uw bijzondere persoonlijke situatie voor u bezwaren oplevert, kunt u dat schriftelijk of per e-mail laten weten aan support@clubcollect.com met opgave van de redenen voor het bezwaar. NLCollect B.V. zal vervolgens met uw club overleggen over een gepaste oplossing.

Beveiliging van uw gegevens

NLCollect B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen (EU 2016679.32). Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld. Gegevens met betrekking tot financiële transacties worden binnen de EU op geografisch gescheiden locaties opgeslagen en gearchiveerd zodat bij uitval van systemen alle gegevens kunnen worden gereconstrueerd. De beveiliging van de systemen is gecertificeerd en wordt regelmatig gecontroleerd door daarin gespecialiseerde instanties. Indien er sprake is van verlies van data, zal NLCollect B.V. de betrokkenen binnen 72 uur hierover informeren (EU 2016679.34).

Wijzigingen privacy statement

Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van NLCollect B.V. en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

NLCollect B.V.
085 760 6660
Support@clubcollect.com

Versie 2.8 (mei 2018)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden leden

U heeft van uw Club - via ClubCollect - een betaalverzoek ontvangen voor betaling van uw contributie van (of andere bijdrage aan) de Club (hierna te noemen “Contributie”), waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn, in aanvulling op de overeenkomst tussen U en de Club. Een aantal activiteiten, betrekking hebbende op Uw betaling van de Contributie aan de Club, inclusief de inning daarvan, is door de Club uitbesteed aan NLCollect B.V. (KvK nummer 57468907), bekend onder de handelsnaam ‘ClubCollect’ of KNLTB.Collect.

Kiest U voor betaling in één keer, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Met Uw acceptatie van de algemene voorwaarden, verklaart U lid te zijn van de Club en dat u de Contributie zoals aangegeven op Uw persoonlijke betaalpagina verschuldigd bent aan de Club.

ClubCollect verzorgt de inning van de Contributie namens de Club. Indien U de Contributie betaalt aan ClubCollect, is sprake van bevrijdende betaling. De betaling wordt gezien als een betaling aan de Club en de Club kan U niet nogmaals om betaling van de Contributie verzoeken.

Betaling dient te geschieden binnen het aangegeven aantal dagen na ontvangst van het betaalverzoek. Indien de de betalingstermijn verstrijkt, bent U van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Indien U de Contributie niet op tijd voldoet – of niet van Uw bankrekening laat incasseren – heeft de Club het recht om passende maatregelen te treffen.

De Club kan een incassoprocedures starten en buitengerechtelijke incassokosten maken om Uw betaling te ontvangen. Alle buitengerechtelijke kosten, naast de hoofdsom van de Contributie en de rente, komen voor Uw rekening.

ClubCollect zal Uw gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van haar diensten aan de Club en conform haar privacy statement op Algemene voorwaarden.

Kiest U voor gespreid betalen, dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Met Uw acceptatie van de algemene voorwaarden, verklaart U lid te zijn van de Club en dat u de Contributie zoals aangegeven op Uw persoonlijke betaalpagina verschuldigd bent aan de Club.

ClubCollect verzorgt de inning van de Contributie namens de Club. Indien U de (termijnbedragen van de) Contributie betaalt aan ClubCollect, is sprake van bevrijdende betaling. De betaling wordt gezien als een betaling aan de Club en de Club kan U niet nogmaals om betaling van de termijnbedragen en Contributie verzoeken.

Voor alle deelbetalingen van de Contributie in termijnen, dient betaling te geschieden binnen het aangegeven aantal dagen na ontvangst van het betaalverzoek. Indien de de betalingstermijn verstrijkt bent U van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

U verplicht zich tot de gespreide betaling van de Contributie in termijnen, waarbij de eerste termijn direct dient te worden voldaan. De resterende termijnen kunnen via automatische incasso worden voldaan.

Voortijdige beëindiging van Uw overeenkomst met de Club of andere veranderende omstandigheden zullen geen effect hebben op de door U verschuldigde Contributie. U blijft het volledige bedrag van de Contributie (het totaalbedrag van de termijnbedragen) verschuldigd.

Indien U de Contributie of een termijnbedrag niet op tijd voldoet, niet van Uw bankrekening laat incasseren of storneert, heeft de Club het recht om passende maatregelen te treffen, onverminderd Uw verplichting om alle (resterende) termijnen van de Contributie te voldoen.

De Club kan incassoprocedures starten en buitengerechtelijke incassokosten maken om Uw betaling te ontvangen. Alle buitengerechtelijke kosten, naast de hoofdsom van de Contributie en de rente, komen voor Uw rekening.

ClubCollect zal Uw gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van haar diensten aan de Club en conform haar privacy statement op Algemene voorwaarden.